ҐорҐани

Природний

заповідник

Закон про внесення змін до Положення про природний заповідник "Горгани" НАКАЗ 20.07.2016 N 266

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
20.07.2016 N 266

Про внесення змін до Положення
про природний заповідник "Горгани"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Унести зміни до Положення про природний заповідник "Горгани", затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 22 жовтня 2012 року N 548, виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Вакараша В. М.

Міністр О. Семерак

Затверджено
Наказ Міністерства екології та
природних ресурсів
22.10.2012 N 548

(у редакції наказу Міністерства екології
та природних ресурсів України
20.07.2016 N 266)

Положення
про природний заповідник "Горгани"

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Природний заповідник "Горгани" (далі - Заповідник) створений відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 1996 N 831 "Про створення природного заповідника "Горгани", є об'єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.
Заповідник розташований на території Надвірнянського району Івано-Франківської області.
1.2. Заповідник є бюджетною, неприбутковою, природоохоронною, науково-дослідною установою і входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

1.3. Заповідник є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у відділенні Казначейства і утримується за рахунок коштів державного бюджету. Заповідник має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, штампи та офіційну емблему, що реєструються в установленому порядку, та бланки.
1.4. Заповідник віднесено до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів України (далі - Мінприроди).

1.5. Заповідник у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, Проектом організації території та охорони природних комплексів природного заповідника "Горгани" (далі - Проект організації території), а також цим Положенням.

Завдання, науковий профіль, характер функціонування і режим території Заповідника визначаються у цьому Положенні.
1.6. Загальна площа Заповідника становить 5344,2 гектара земель, які передані йому у постійне користування.
1.7. Ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами повністю вилучаються з господарського використання і надаються Заповіднику у порядку, встановленому законодавством.
1.8. Право Заповідника на постійне користування земельною ділянкою оформлюється витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права та/або їх обтяжень.

1.9. Межі Заповідника встановлюються в натурі, оформлюються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на відповідні планово-картографічні матеріали територіальних органів Держгеокадастру, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.
1.10. На території Заповідника у визначених місцях встановлюються необхідні державні інформаційні та охоронні знаки затвердженого зразка.
1.11. Юридична та поштова адреса Заповідника: вул. Комарова, 7, м. Надвірна, Івано-Франківська область, 78400.

2. Мета створення та завдання

2.1. Заповідник створений з метою збереження в природному стані гірських ландшафтів Карпат з типовими та унікальними природними комплексами, що мають важливе природоохоронне, естетичне і наукове значення.
2.2. Основними завданнями Заповідника є:
збереження та відтворення цінних природних та історико-культурних комплексів та природних об'єктів гірських ландшафтів Карпат, включаючи підтримання та забезпечення екологічної природної рівноваги в регіоні;
організація та здійснення науково-дослідних робіт, у тому числі з вивчення природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розроблення та впровадження наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища, відтворення окремих видів флори та фауни, відновлення порушених екосистем, управління та ефективного використання природних ресурсів, організації та проведення моніторингу ландшафтного та біологічного різноманіття;
організація протипожежної охорони природних комплексів;

проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.

3. Управління Заповідником

3.1. Управління Заповідником здійснюється відповідно до вимог законодавства його спеціальною адміністрацією (далі - адміністрація).
3.2. Адміністрацію очолює директор, який в установленому порядку призначається на посаду на контрактній основі та звільняється з посади Мінприроди.
3.3. Адміністрація Заповідника розробляє:
структуру, штатний розпис, кошторис доходів та видатків і подає їх на затвердження в установленому порядку до Мінприроди;
плани природоохоронних заходів із збереження природно-заповідного фонду і подає їх на затвердження до Мінприроди.
3.4. Для забезпечення виконання основних завдань та проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних, господарських та інших робіт, визначених Проектом організації території Заповідника, адміністрація має право:
створювати в установленому порядку основні підрозділи (відділи, лабораторії, природознавчий музей, природоохоронні науково-дослідні відділення) і допоміжні підрозділи;
здійснювати в установленому порядку будівництво адміністративних, лабораторних, житлових і господарських споруд, доріг, ліній електропередач, прокладання телефонного та радіозв'язку, інших інженерних мереж, пов'язаних з діяльністю Заповідника;
надавати в установленому порядку платні послуги згідно з законодавством;
публікувати результати своїх наукових досліджень або оприлюднювати їх іншим способом;
отримувати, передавати та поширювати наукову, науково-технічну інформацію;
здійснювати інші види діяльності, не заборонені законодавством.
3.5. Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Заповідник завдань, в тому числі за організацію та проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних, протипожежних, санітарних, господарських та інших робіт, збереження закріпленого за Заповідником державного майна і забезпечення протипожежної безпеки його об'єктів, за створення належних соціально-побутових і виробничих умов для працівників Заповідника тощо.
Директор Заповідника визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо) відповідно до Закону України "Про відпустки" за погодженням з Мінприроди. 
Директор Заповідника погоджує з Мінприроди свої закордонні відрядження та інформує про відрядження в межах України.
Мінприроди проводить атестацію директора Заповідника відповідно до вимог законодавства України.
Директор Заповідника організовує проведення атестації інших працівників керівного складу Заповідника відповідно до вимог законодавства України.
3.6. Повноваження директора Заповідника:
забезпечує керівництво роботою адміністрації Заповідника та несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань;
забезпечує виконання основних завдань, визначених у пункті 2.2 розділу 2 "Мета створення і завдання" Положення;
представляє Заповідник в органах державної влади, місцевого самоврядування та судових органах, а також підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та у відносинах з трудовим колективом;
розпоряджається за погодженням із Мінприроди коштами та майном Заповідника у порядку, встановленому законодавством;
відповідає за результати діяльності перед Мінприроди;
видає у межах своєї компетенції накази та інші розпорядчі акти;
укладає господарські договори та інші угоди;
визначає функціональні обов'язки працівників Заповідника;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
3.7. Директор призначає та звільняє з посади заступників директора та головного бухгалтера за погодженням з Мінприроди. Керівника юридичної служби (у разі відсутності юридичної служби - юрисконсульта) за погодженням з юридичною службою Мінприроди.
3.8. У разі відсутності директора (відрядження, відпустка, хвороба тощо) виконання його обов'язків покладається на заступника директора (головного природознавця).
3.9. Кадри наукових працівників Заповідника, інженерно-технічних та інших штатних працівників комплектуються згідно з вимогами законодавства.
3.10. Для вирішення наукових або науково-технічних проблем у Заповіднику створюється науково-технічна рада (далі - НТР). Положення про НТР, її склад, та напрямки діяльності затверджуються Мінприроди в установленому порядку.
3.11. Заповідник використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або укладаючи з ними трудові договори. Для виконання окремих робіт (надання послуг) Заповідник може залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних, наукових і вищих навчальних закладів, укладаючи з ними цивільно-правові договори.
3.12. Заповідник створює умови для підвищення професійного рівня і кваліфікації найманих працівників.
3.13. Трудовий колектив складають усі працівники Заповідника. З метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників і адміністрації між ними, відповідно до законодавства, укладається колективний договір, який підписується уповноваженими представниками сторін.
Повноваження трудового колективу реалізуються його загальними зборами і виборним органом.
3.14. Місцеві органи влади із залученням громадськості в межах компетенції беруть участь в управлінні територією Заповідника, сприяють діяльності адміністрації в збереженні та охороні природних комплексів та виконанні поставлених перед нею завдань.

4. Структура та режим території Заповідника

4.1. Територія Заповідника враховується в усіх видах землевпорядної, містобудівної та проектної документації.
4.2. Особливості режиму території Заповідника визначаються у Проекті організації території, який розробляється відповідно до законодавства та затверджується Мінприроди.
4.3. На території Заповідника забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить його цільовому призначенню, порушує природний розвиток процесів та явищ або створює загрозу шкідливого впливу на його природні комплекси та об'єкти, а саме:
будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язаних з діяльністю Заповідника;
розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин, пересування механічних транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування, лісосплав, проліт літаків та вертольотів нижче 2000 метрів над землею, подолання літаками звукового бар'єру над територією Заповідника та інші види штучного шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;
геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву та гідрологічного і гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень;
застосування хімічних засобів;
усі види лісокористування, заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету, випасання худоби, вилов і знищення диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів;
мисливство, селекційний відстріл тварин, рибальство, туризм, інтродукція нових рослин і тварин;
проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень.
4.4. Для збереження і відтворення корінних природних комплексів, проведення науково-дослідних робіт та виконання інших завдань у Заповіднику відповідно до Проекту організації його території та охорони природних комплексів дозволяється:
виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів Заповідника внаслідок антропогенного впливу - відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, видів рослин і тварин, які зникають, тощо;
здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують режиму Заповідника;
спорудження у встановленому порядку будівель та інших об'єктів, необхідних для виконання поставлених перед Заповідником завдань;
збір колекційних та інших матеріалів, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних наукових досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної роботи.
4.5. Проектом організації території може бути передбачено виділення земельних ділянок для задоволення господарських потреб Заповідника та його працівників у сінокосах, випасах, городах та паливі відповідно до встановлених нормативів.
4.6. Для ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, в результаті яких виникає пряма загроза життю людей чи знищення заповідних природних комплексів, особливо термінові заходи здійснюються за рішенням адміністрації Заповідника.
4.7. Використання природних ресурсів на території Заповідника здійснюється у загальному та спеціальному порядках. Загальне використання природних ресурсів здійснюється відповідно до цього Положення, Проекту організації території та з урахуванням вимог режиму території.
Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заповідника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами у сфері охорони навколишнього природного середовища у межах лімітів, установлених Мінприроди.
4.8. У разі термінової необхідності за рішенням НТР Заповідника на території Заповідника можуть проводитись заходи, спрямовані на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха, не передбачені Проектом організації території.
4.9. У межах Заповідника у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня, забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах).

5. Охорона Заповідника

5.1. Охорона території Заповідника покладається на службу його охорони, що входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України.
5.2. Службу державної охорони Заповідника (далі - служба держохорони) очолює директор Заповідника, який несе повну відповідальність за організацію її діяльності та забезпечення додержання режиму території, а також збереження, відтворення та раціональне використання природних комплексів і ресурсів у межах його території.
5.3. Управління службою держохорони здійснює Мінприроди.
5.4. Основними завданнями служби держохорони є:
забезпечення додержання режиму охорони території та природних об'єктів на території Заповідника;
попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства на території Заповідника.
5.5. Повноваження служби держохорони визначаються законодавством України.
5.6. Підприємства, організації та установи, розташовані на території Заповідника та в суміжній зоні, провадять господарську та іншу діяльність з додержанням вимог природоохоронного законодавства і несуть відповідальність за порушення режиму території Заповідника.
5.7. Порушення вимог природоохоронного законодавства на території Заповідника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну та/або кримінальну відповідальність.
5.8. Розміри шкоди, заподіяної внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території Заповідника, визначаються в установленому законодавством порядку.
5.9. Державний контроль за додержанням режиму Заповідника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.
5.10. Громадський контроль за додержанням режиму території Заповідника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

6. Наукова та науково-технічна діяльність

6.1. Наукова та науково-технічна діяльність на території Заповідника проводиться з метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за їх змінами, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення та використання природних ресурсів та найбільш цінних об'єктів Заповідника, для забезпечення збереження, охорони та відтворення природних комплексів та об'єктів, особливо рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України та міжнародних Червоних списків, дослідження та збереження історико-культурних цінностей відповідно до Законів України "Про природно-заповідний фонд України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про рослинний світ", "Про тваринний світ", "Про Червону книгу України", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про науково-технічну інформацію" та інших нормативно-правових актів.

6.2. Основні напрями наукових досліджень на території Заповідника визначаються з урахуванням програм і планів науково-дослідних робіт, що затверджуються Національною академією наук України (далі - НАН України) та Мінприроди.
6.3. Основними напрямами наукової та науково-технічної діяльності Заповідника є здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень функціонування екосистем в умовах заповідних режимів, які включають:
ведення Літопису природи;
організацію та здійснення систематичних спостережень (моніторингу) за станом та динамікою природних комплексів та об'єктів, екосистем та клімату;
інвентаризацію об'єктів флори та фауни, рослинних угруповань, природних середовищ (оселищ) та ландшафтного різноманіття тощо;
розроблення наукових рекомендацій (програм, планів дій) щодо збереження і відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України, до регіональних переліків видів рослин і тварин, що підлягають особливій охороні, та/або до переліків видів рослин і тварин, що підлягають охороні згідно з міжнародними зобов'язаннями, відновлення порушених корінних природних комплексів, гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, запобігання проникненню чужорідних видів рослин і тварин, які загрожують екосистемам, середовищам існування або видам, контролю або усунення таких чужорідних видів;
підготовку наукових матеріалів та рекомендацій, необхідних для провадження екологічної освітньо-виховної роботи та інших видів діяльності Заповідника;
створення та ведення наукових фондів, баз даних, інформаційних систем;
первинний облік кадастрових відомостей щодо територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
6.4. Літопис природи Заповідника ведеться відповідно до порядку підготовки та програми Літопису природи, затвердженої Мінприроди разом з НАН України, і є основною формою узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за станом і змінами природних комплексів та об'єктів, виконаних на їх територіях.
Матеріали Літопису природи використовуються для оцінки стану навколишнього природного середовища, розроблення наукових рекомендацій та заходів щодо охорони та ефективного використання природних ресурсів, видів флори та фауни, забезпечення екологічної безпеки тощо.

6.5. Програми (плани дій) щодо відтворення окремих видів рослин та тварин, що занесені до Червоної книги України, розробляються відповідно до Закону України "Про Червону книгу України".

6.6. Заповідник має право:
брати участь в екологічних, регіональних, галузевих, державних, загальнодержавних, міжнародних програмах, а також конференціях, симпозіумах тощо;
здійснювати наукову та науково-дослідну діяльність на замовлення та у відповідності до договорів з іншими заінтересованими організаціями та установами з природоохоронних та інших питань, віднесених до компетенції адміністрації Заповідника;
формувати наукові колекції об'єктів рослинного та тваринного світу, обмінюватися експонатами у встановленому порядку тощо.
6.7. Наукові дослідження на території Заповідника можуть здійснюватися іншими науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами, науковими центрами, громадськими науковими організаціями (далі - наукові організації) в межах співпраці та виконання спільних програм і планів науково-дослідних робіт та/або погоджених з Заповідником або НТР програм і планів науково-дослідних робіт. Проведення науковими організаціями науково-дослідних робіт на території Заповідника передбачає подання відповідних звітів про результати досліджень до Заповідника, які включаються до Літопису природи, та поточних звітів Заповідника.
6.8. Заповідник розробляє щорічний план заходів з наукової та науково-технічної діяльності (далі - план) відповідно до форми встановленого зразка, з урахуванням програми Літопису природи.
6.9. До виконання планів заходів з наукової діяльності можуть залучатися працівники наукових підрозділів, служби державної охорони природно-заповідного фонду, природоохоронних науково-дослідних відділень Заповідника або працівники інших установ, організацій та підприємств за їх згодою.
6.10. Заповідник щороку готує аналітичний звіт про виконання плану заходів з наукової та науково-технічної діяльності.
6.11. Координацію наукових досліджень на території Заповідника здійснює, відповідно до законодавства, НАН України разом з Мінприроди.

7. Екологічна освітньо-виховна робота

7.1. В Заповіднику здійснюється екологічна освітньо-виховна робота з метою цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність місцевого населення та відвідувачів стосовно збереження природної спадщини країни, природних комплексів територій та об'єктів Заповідника, забезпечення підтримки природоохоронної діяльності Заповідника шляхом поширення знань і підвищення обізнаності щодо цінностей біологічної та ландшафтної різноманітності, формування екологічної свідомості та виховання поваги до природи.
7.2. Основними напрямами екологічної освітньо-виховної роботи Заповідника є:
ведення освітньо-виховних робіт щодо необхідності збереження природних та історико-культурних цінностей на території Заповідника, інших існуючих у регіоні та країні територіях та об'єктах природно-заповідного фонду;
ознайомлення громадян із законодавством України, міжнародними конвенціями та договорами/угодами у природоохоронній сфері;
інформування місцевого населення та відвідувачів про діяльність Заповідника та забезпечення доступу громадян до публічної інформації;
формування наукових знань, поглядів і переконань, які закладають основи відповідального ставлення до навколишнього природного середовища і, зокрема, територій та об'єктів природно-заповідного фонду України;
створення позитивного іміджу Заповідника і забезпечення підтримки природоохоронної діяльності місцевим населенням та відвідувачами.
7.3. Співпраця з питань екологічної освітньо-виховної роботи Заповідника з іншими організаціями та установами здійснюється відповідно до законодавства та в межах спільних програм діяльності.
7.4. У сфері екологічної освітньо-виховної роботи Заповідник співпрацює з усіма верствами населення, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими та міжнародними організаціями, насамперед з дошкільними, загальноосвітніми, позашкільними, професійно-технічними та вищими навчальними закладами.
7.5. Заповідник здійснює екологічну освітньо-виховну роботу за допомогою різних форм діяльності, до яких належать:
розроблення та виконання спеціалізованих екологічних освітньо-виховних програм, розрахованих на різні категорії учасників;
надання практичної та методично-консультативної допомоги з питань екологічної освітньо-виховної роботи заінтересованим підприємствам, установам, організаціям і громадянам;
робота із засобами масової інформації, друкованими та електронними виданнями;
підготовка та виготовлення власних екологічних освітньо-виховних матеріалів, а також їх поширення через спеціальні видання (листівки, буклети, газети тощо) з використанням символіки Заповідника та розповсюдження соціальної реклами;
організація присутності Заповідника в електронному інформаційному просторі шляхом створення та ведення веб-порталів;
організація екологічних освітньо-виховних екскурсій облаштованими еколого-освітніми стежками та маршрутами;
співпраця з громадськими екологічними організаціями, заохочення до волонтерської діяльності, сприяння створенню громадських природоохоронних ініціатив;
організація і проведення масових природоохоронних та екологічних освітньо-виховних заходів, тематичних науково-практичних заходів (конференцій, форумів, семінарів, навчальних тренінгів, круглих столів, тематичних вечорів, фестивалів, вікторин, олімпіад, екологічних ігор, конкурсів, екскурсій, акцій тощо) за участю громадськості, учнівської та студентської молоді.
7.6. Для здійснення екологічної освітньо-виховної роботи в Заповіднику можуть створюватися постійні і тимчасові форми інфраструктурного еколого-освітнього облаштування.
7.7. З метою організації екологічної освітньо-виховної роботи в Заповіднику створюються окремі структурні підрозділи: відділи, сектори. Структурний підрозділ з екологічної освітньо-виховної роботи може бути об'єднаний з науковим підрозділом Заповідника.
Положення про структурний підрозділ (відділ або сектор) визначає порядок організації екологічної освітньо-виховної роботи Заповідника та затверджується її керівником.
7.8. Заповідник розробляє щорічний план заходів та інформацію з екологічної освітньо-виховної роботи за формами встановленого зразка. Щорічний план заходів та інформація з екологічної освітньо-виховної роботи Заповідника розглядаються НТР та затверджуються директором Заповідника.
7.9. Співпраця з питань екологічної освітньо-виховної роботи Заповідника з іншими організаціями та установами здійснюється відповідно до законодавства та в межах спільних програм діяльності.

8. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

8.1. Фінансування заходів, пов'язаних із функціонуванням Заповідника, здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України. Для цієї мети можуть також залучатися кошти місцевих бюджетів, благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій, громадян та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

8.2. Кошти, отримані в результаті надання платних послуг згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 N 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду", є власними коштами Заповідника і вилученню не підлягають. Ці кошти використовуються для здійснення заходів щодо охорони території та об'єктів Заповідника і провадження діяльності, передбаченої цим Положенням. Спеціальні кошти використовуються відповідно до кошторису, затвердженого Мінприроди в установленому порядку.

8.3. Матеріально-технічне забезпечення Заповідника здійснюється в установленому порядку.
8.4. Адміністрація Заповідника може встановлювати плату за відвідування території в установленому порядку.
8.5. Проведення заходів щодо збереження природних комплексів та іншої діяльності здійснюється згідно з планом природоохоронних заходів, що затверджується Мінприроди.
8.6. Для забезпечення виконання окремих природоохоронних заходів Заповідник може подавати в установленому порядку запити про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.

9. Майно Заповідника

9.1. Майно Заповідника складають основні фонди, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Заповідника.
9.2. Майно Заповідника є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Заповідник володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном за погодженням з Мінприроди, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать вимогам законодавства і цьому Положенню.
9.3. Земля, основні фонди, інше державне майно не можуть бути предметом застави.
9.4. Списання державного майна з балансу може здійснюватись Заповідником тільки в порядку, передбаченому законодавством.
9.5. Заповідник має право за погодженням з Мінприроди здавати в установленому порядку в оренду або надавати в тимчасове користування майно і приміщення, які не використовуються в природоохоронних, наукових і виробничих цілях, на вигідних для Заповідника умовах.
9.6. Збитки, заподіяні Заповіднику внаслідок порушення його майнових прав юридичними і фізичними особами, відшкодовуються в установленому порядку, в тому числі за рішеннями суду.

10. Звітність і контроль за діяльністю

10.1. Заповідник веде бухгалтерський, оперативний облік, складає періодичну, річну та статистичну звітність і подає її в установленому порядку.
10.2. Директор та головний бухгалтер Заповідника несуть відповідальність за організацію та ведення бухгалтерського та оперативного обліку, їх достовірність, ведення періодичної, річної та статистичної звітності, а також за збереження відповідної документації.
10.3. Заповідник звітує про свою діяльність перед Мінприроди та іншими органами державної виконавчої влади в порядку і строки, встановлені законодавством.
10.4. Контроль за діяльністю Заповідника здійснюється Мінприроди.

11. Міжнародна діяльність

11.1. Заповідник бере участь у міжнародному співробітництві в галузі охорони і збереження природного різноманіття ландшафтів, генофонду рослинного і тваринного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення проведення фонового моніторингу навколишнього природного середовища, в тому числі:
розробці та реалізації міжнародних наукових, науково-технічних та інших програм і проектів;
забезпеченні обміну науковою інформацією, організації спільної підготовки науковців і фахівців;
еколого-виховній та видавничій діяльності;
здійсненні іншої діяльності відповідно до законодавства.
11.2. Заповідник може входити до міжнародних природоохоронних асоціацій, об'єднань, організацій тощо.

12. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заповідника

12.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу території Заповідника проводиться відповідно до законодавства.

13. Припинення діяльності адміністрації Заповідника

13.1. Припинення діяльності Заповідника проводиться в установленому законодавством порядку.
13.2. Ліквідація адміністрації Заповідника здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.
13.3. У разі ліквідації адміністрації Заповідника його майно повинно бути передане іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховано до доходу бюджету.

Директор Департаменту І. Б. Іваненко